Skip to main content

Algemene voorwaarden videotraining

ADD Coaching

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Margo Matse.
  2. Het aanbod: diensten die worden aangeboden door Margo Matse van ADD Coaching, met inbegrip van maar niet beperkt tot trainingen, coaching en online producten.
  3. Externe partner: een collega coach ingehuurd om (een deel van) de overeengekomen diensten te verzorgen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
ADD Coaching
Margo Matse
Wetering 16 
3461JA Linschoten
margo@add-coaching.nl
KVK Utrecht 515.305.38
BTW  NL001987715B57

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ADD Coaching en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ADD Coaching en de opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als ADD Coaching en opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ADD Coaching en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4 – Totstandkoming
De overeenkomst tussen ADD Coaching en opdrachtgever komt tot stand door:

  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en ADD Coaching,
  • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier,
  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van ADD Coaching aan de opdrachtgever na een telefonische aanmelding.

De opdrachtgever die een training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 5 – Training
ADD Coaching en haar externe partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de training. Na afloop van de training ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. ADD Coaching zal dat gebruiken om de trainingen waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten te beoordelen.

ADD Coaching behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof. ADD Coaching behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training op locatie geen doorgang te laten vinden. Margo zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

Artikel 6 – Betaling
De deelnamekosten van de videotraining op locatie zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Deze betaling wordt voldaan via de website (iDeal). Na betaling heeft de cursist direct toegang tot de lesstof. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt ADD Coaching zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ADD Coaching. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft ADD Coaching behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 – Annulering
7.1 training op locatie
De opdrachtgever kan de training schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door ADD Coaching. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

  • meer dan 4 werken voor het begin van de training: geen annuleringskosten
  • 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de trainingskosten
  • minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige trainingskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij ADD Coaching aanmelden.

Indien door omstandigheden een bepaalde training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal ADD Coaching trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en ADD Coaching de opleiding of training annuleert zal ADD Coaching het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens ADD Coaching is uitgesloten.

7.2 online training
Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden. De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online trainingen van ADD Coaching worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken. ADD Coaching wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

7.3 training bij een externe partner
Voor een training die via de website van ADD Coaching is aangekocht en wordt verzorgd door een externe partner gelden de Algemene Voorwaarden voor annulering van de betreffende partner.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Met het geven van een training, online product of coaching heeft ADD Coaching een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de ADD Coaching geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan ADD Coaching de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. ADD Coaching noch de externe partners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
ADD Coaching is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.

ADD Coaching is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door ADD Coaching verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training of online product.
Bij een overeenkomst met betrekking tot een training die uitgevoerd wordt door een externe partner kan ADD Coaching niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van afspraken door deze partner, noch is ADD Coaching verantwoordelijk voor de kwaliteit van de training. ADD Coaching neemt haar verantwoordelijkheid voor het selecteren van betrouwbare externe partners echter zeer serieus en streeft naar het leveren van een dienstverlening van hoge kwaliteit.

ADD Coaching streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. ADD Coaching kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Margo zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.

Artikel 9 – Klachten
Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door ADD Coaching en haar partners geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan ADD Coaching worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 10 –  Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte materialen komen ofwel ADD Coaching ofwel de ADD Coaching aangestelde externe partners en trainers toe.
Alle door ADD Coaching in het kader van de training of coaching aan de opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens ADD Coaching verstrekte informatie (trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij ADD Coaching daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Opgesteld te Linschoten, 26 maart 2020